ජාතික සේවක සංගමයේ ඉදිරි දැක්ම පිළිබඳ වෘත්තීය සමිති සාකචඡාව..

ජාතික සේවක සංගමයේ ඉදිරි දැක්ම පිළිබඳ වෘත්තීය සමිති සාකචඡාව..

ජාතික සේවක සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම‘”පාර්ලිමෙ‘න්තු මන්ත‍්‍රී සිරිනාල් ද මැල් මැතිතුමාගේ මග පෙන්වීම හා උපදෙස් අනුව භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්්‍යාංශයේ ජාතික සේවක සංගම‘ ශාඛාව සහ රාජ්‍ය දැව සංස්ථා ශාඛා නිලධාරී මණ්ඩලය ඇතුඵ’ව ක‍්‍රියාකාරී සාමාජික පිරිසක් ඉහත වෘත්තීය සමිති සාකචඡාව සඳහා සහභාගී විය’.

සංගමයේ ගරු සභාපති අධ්‍යාපන අමාත්‍ය නීතිඥ අකිල විරාජ් කාරියවසම්‘ මැතිතුමාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම හමුව සඳහා ගම‘පහ දිස්ත‍්‍රික් පාර්ලිමෙන්තු මන්ත‍්‍රී ගරු පරිසර කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ඉංජිනේරු අජිත් මාන්නප්පෙරුම මැතිතුමා ද සහභාගී විය..

IMG 3709 1

IMG 3710 1

IMG 3711 1

IMG 3712 2