ජාතික සේවක සංගමයේ නියෝජිත හමුවක්

ජාතික සේවක සංගමයේ නියෝජිත හමුවක්

ජාතික සේවක සංගමයේ නියෝජිත හමුවක් 2018 අගෝස්තු මස 15වෙනි දින එක්සත් ජාතික පක්ෂ මුලස්ථාන රැුස්වීම‘ ශාළාවෙ‘දී අතිවිශාල සාමාජික/සාමාජිකාවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ඉතා උත්කර්ශවත් අන්දමින් පැවැත්විණි.

ජාතික සේවක සංගමයේ සභාපතිර්‍ණ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහ ලේකම‘ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම‘” එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක” වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය ගරු නවින් දිසානායක හා විදුලිබල නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය” එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අනුබද්ධ වෘත්තීය සමිති ලේකම‘ ගරු අජිත් පි පෙරේරා මැතිතුමන්ලාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මෙම රැුස්වීම ඉතා සාර්ථක අන්දමින් පැවැත්විය.

IMG 20180910 0003

IMG 20180910 0005

IMG 20180910 0009

IMG 20180910 0013