ජාතික සේවක සංගමයේ සාමාජික සාමාජිකාවන්වෙනුවෙන් ජාතික සේවක සුරක්ෂා සුභ සාධක අරමුදල නමින් අරමුදලක්

ජාතික සේවක සංගමයේ සාමාජික සාමාජිකාවන්ගේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් ජාතික සේවක සුරක්ෂා සුභ සාධක අරමුදල නමින් අරමුදලක් ස්ථාපිත කිරීමට 2021 2:17 දින පැවති මුදල් හා කළමනාකරණ කමිටුවේ දී අනුමත වී ඇත එම ව්‍යවස්ථාව සහ අයදුම්පත්‍රය පහත දැක්වේ

 

suraksha 1A

suraksha 2

 

suraksha 1

 

suraksha3

application