එක්සත් ජාතික පක්ෂය 72 වෙනි සංවත්සරය සමරයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 72 වෙනි සංවත්සරය අභිමානවත් අන්දමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මුලස්ථානයේදි 2018 සැප්තැම‘බර් මස 06 වෙනි දින දහස් සංඛ්‍යාත ජනකායකගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විය.

ජාතික සේවක සංගමයේ නියෝජිත හමුවක්

ජාතික සේවක සංගමයේ නියෝජිත හමුවක් 2018 අගෝස්තු මස 15වෙනි දින එක්සත් ජාතික පක්ෂ මුලස්ථාන රැුස්වීම‘ ශාළාවෙ‘දී අතිවිශාල සාමාජික/සාමාජිකාවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ඉතා උත්කර්ශවත් අන්දමින් පැවැත්විණි.

A Collective Agreement for the period of 2018-2020 was signed between the JSS and the NSB

A Collective Agreement for the period of  2018  - 2020 was signed between the Jathika Sevaka   Sangamaya  (JSS) and the National Savings Bank (NSB) at the NSB Head Office recently.

A National Consultation On The Global Compact On Migration (GCM) Sri Lanka organized by the American Solidarity Center was held at Colombo Movenpick Hotlel on July 29th and 30th 2018

A document comprising new proposals to be included in the Family Background Report (FBR) and various migrant issues made by the different unions at the Workshop was.. handed over to the Hon. Minister of Telecommunication, Digital Infrastructure, and Foreign Employment Mr. Harin Fernando by the representatives of the unions. The Chief Organizer of the Jathika Sevaka Sangamaya(JSS) Women’s Organization, Mrs. M.K.S. Damayanthi participated at this Workshop.

ජාතික සේවක සංගමයේ ඉදිරි දැක්ම පිළිබඳ වෘත්තීය සමිති සාකචඡාව..

ජාතික සේවක සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම‘”පාර්ලිමෙ‘න්තු මන්ත‍්‍රී සිරිනාල් ද මැල් මැතිතුමාගේ මග පෙන්වීම හා උපදෙස් අනුව භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්්‍යාංශයේ ජාතික සේවක සංගම‘ ශාඛාව සහ රාජ්‍ය දැව සංස්ථා ශාඛා නිලධාරී මණ්ඩලය ඇතුඵ’ව ක‍්‍රියාකාරී සාමාජික පිරිසක් ඉහත වෘත්තීය සමිති සාකචඡාව සඳහා සහභාගී විය’.

ඔබ සැමට පින්බර පොසොන් පොහෝ දිනයක් වේවා.!!

ඔබ සැමට පින්බර පොසොන් පොහෝ දිනයක් වේවා.!!

ITC-ILO Course - A3 510027 Transition from the Informal to the Formal Economy: Trade Union Strategies and Follow-up to ILO Recommendation 204

Mr. K. Chiran Maduwantha Perera , a member of the NTUF, member of the JSS Working Committee and JSS Branch President employed at the National Transport Medical Institute Nugegoda, as an Accounts Clerk and Data Entry Operator, participated at the ITC-ILO Course - A3 510027 Transition from the Informal to the Formal Economy: Trade Union Strategies and Follow-up to ILO Recommendation 204 held in in New Delhi India from 13th -17th November 2017.

FY 2017 JILAF Invitation Programme -“Exchange of Views on Labour Situation” Meeting held in Japan, Tokyo

Mrs. Welisarage Shiromi Roshanthi Perera, a member of the NTUF and the Jathika Sevaka Sangamaya (JSS ), working at the Employees Trust Fund Board as an Assistant Administrative Officer, participated at the FY 2017 JILAF Invitation Programme - “Exchange of Views on Labour Situation” Meeting held in Japan, Tokyo from January 13th to 27th 2018.

Third Regional Workshop on Knowledge Sharing of Good and Promising Practices to Promote Decent Work for Domestic Workers and to eliminate Child Labour in Domestic Work..

The Assistant Secretary / Working Committee Member of the Jathika Sevaka Sangamaya (JSS), Vice President of the NTUF and General Secretary of NBWU, Mr. Subash. Karunaratna, (Deputy General Manager of Lake House), represented Sri Lanka at the Third Regional Workshop on Knowledge Sharing of Good and Promising Practices to Promote Decent Work for Domestic Workers and to eliminate Child Labour in Domestic Work, held in Malang, East Java, Indonesia, from January 23rd to 25th 2018.

Opening of JSS Branch Office at the State Mortgage & Investment Bank

The Branch Office of the Jathika Sevaka Sangamaya (JSS) at the State Mortgage & Investment Bank, Colpetty was declared opened by the President of the JSS, Hon. Minister of Education, Attorney-at-law, Mr. Akila Viraj Kariyawasam on January 10th 2018 at a simple ceremony organized by the Union.

JSS NSB Funeral Donation - J.M.D.J.J Jerad

The Hon. Minister of Education and President of the Jathika Sewaka Sangamaya (JSS) , Attorney- at- law, Mr. Akila Viraj Kariyawasam handing over the cheques amounting to RS. 500,000 as death donation to the wife and two daughters of JSS Branch Member at the National Savings Bank (NSB) , late Mr. J.M.D.J.J Jerad . Also in the picture are the JSS Chief Organizer, Mr. Suranga Naullage and JSS Branch Secretary, Mr. Anura Alahakoon.

JSS NSB Funeral Donation - M.S Nihal

The Hon. Minister of Education and President of the Jathika Sewaka Sangamaya (JSS) , Attorney- at- law, Mr. Akila Viraj Kariyawasam handing over the cheques amounting to RS. 500,000 as death donation to the wife and son of JSS Branch Member at the National Savings Bank (NSB) , late Mr. M.S. Nihal. Also in the picture are the JSS Chief Organizer, Mr. Suranga Naullage and JSS Branch Secretary, Mr. Anura Alahakoon.

Income Tax Planning

    View Service